SPESIALPEDAGOGISK KOORDINATOR:
 
-          bistår rektor med tilrettelegging, koordinering og organisering av tilpasset opplæring og spesialundervisning.
 
-          gir veiledning til pedagogisk personale og hjelpe med tester/kartlegging/observasjon av elever og grupper.
 
-          gir veiledning i forbindelse med utarbeiding, gjennomføring og vurdering av individuelle opplæringsplaner(IOP) og halvårsrapporter.
 
-          er skolens kontaktperson overfor skolens støttefunksjoner ( eks. PPT, barne- og familietjenesten, helsesøster og BUP)
 
-          er sekretær og innkaller til tverrfaglig team ved skolen.
 
-          leder skolens ressursteam og spes.ped team
 
-          formidler informasjon til rektor, aktuelle lærere og andre om spesialpedagogiske forhold         ( eks. elevsaker, årshjul, frister m.v).
 
Kontaktinformasjon:
Hilde Henningsen
Telefon 79023910