Hva består en arealplan av ?

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av en planbeskrivelse, et plankart og planbestemmelser.

  • Planbeskrivelsen inneholder selve beskrivelsen av planen, hva en ønsker å oppnå, samt virkningen av planen.
  • Plankartet viser hvor boliger, veier,lekeplasser, skoler, osv skal ligge.
  • Bestemmelsene utfyller plankartet og definerer nærmere hvordan områdene kan brukes, hva som kan bygges, hva som skal bevares, osv. Ofte inneholder bestemmelsene også regler om hva som må være på plass, som f.eks. en mer detaljert plan eller opparbeidelse av vei eller lekeplass, før man kan bygge.

En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Dette betyr at den må følges for alle tiltak innenfor planens avgrensning.

Hvis du skal bygge noe på en eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil altså arealplanen(e) gi deg svar på hva som kan tillates og ikke.

Ulike typer planer

Arealplan

Arealplan er lokalstyre sitt overordnende styringsdokument som gir rammer for utviklingen av lokalsamfunnet og forvaltningen av arealressursene. Lokalstyre sin planlegging skal ivareta lokastyre og nasjonale mål, interesser og oppgaver.

Delplan

En delplan er en mer detaljert arealplan. Delplanen angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i bestemte områder i lokalstyre. En delplan er også i mange tilfelle nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging.

Arealplan

Hvordan skal menneskene leve, bo og ha det bra? Arealplanen er lokalstyret sitt overordnede styringsdokument og gir rammer for utvikling av lokalsamfunnet og forvaltningen av arealressursene.

Arealplanen består av en samfunnsdel, en arealdel og en handlingsdel

Lokalsamfunnsdel

Den legger føringer for lokalstyre sin aktivitet og er dermed et viktig beslutningsgrunnlag for sektorenes virkshomhet. På denne måten er den med på å sikre en forutsigbar planlegging ved at mål og strategier i denne planen skal gjenfinnes i lokalstyre sine øvrige planer.

Lokalsamfunnsplan 2013 - 2023 (vedtatt av lokalstyret 10.12.2013)

Arealplan

Arealplanen er en del av lokalstyre sin langsiktige plangrunnlag og skal vise sammenhengen mellom samfunnsutvkilingen, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk. 

Arealplanen angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Arealplanen omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.  Som en del av grunnlagsarbeidet er det i tillegg laget viktige vedlegg til planbeskrivelsen: Konsekvensvurdering, ROS-analyse og vurdering av merknader.

Handlingsdel

Handlingsdelen skal vise hvordan lokalstyre skal følge opp areal - og samfunnsdelen. Den skal vise lokalstyre sine prioriteringer og hva lokalstyre skal arbeide med i løpet av de neste fire budsjettårene, jfr svalbardloven kapitell 5, jfr kommuneloven.

Den angir ressursfordeling og spesifiserer tiltak som er tenkt gjennomført for å følge opp målene og strategiene i arealplanen. Handlingsdelen, også kalt handlingsplanen, rulleres årlig sammen med lokalstyre sitt budsjett- og økonomiplan og som gjelder for samme fireårsperiode.

 

Delplan

Når det skal utarbeides delplan for et område, stiller svalbardmiljøloven krav til hvordan dette skal foregå.

Dersom det er behov for å utarbeide delplan av din eiendom før videre utvikling av eiendommen, må du knytte til deg en profesjonell aktør.

Se en visualisering av fasene i planprosessen her

Oppstartsmøte

Før planarbeidet starter opp må forslagsstiller ha et møte med lokalstyre (administrasjonen) om planarbeidet.  Dette møte er obligatorisk. I oppstartsmøtet gir lokalstyre rammer og føringer for planarbeidet.

Du kan som privatperson være forslagsstiller og bestille oppstartsmøte, men en fagkyndig plankonsulent må delta på møtet og utarbeide selve delplanen.

Oppstartsmøtet skal primært gi gjensidig orientering, hvor planmyndigheten informerer om overordnete planer og føringer, veileder om planarbeidet generellt, stiller krav til planmaterialets innhold og avklarer plangrenser.

For å få et konstruktivt oppstartsmøte er det viktig at plankonsulent/forslagsstiller gir relevante opplysninger om planen de ønsker å gjennomføre og hvilke spørsmål de trenger avklaring på. Dette skal sendes inn i forkant av møte. Planmyndigheten kan da stille godt forberedt og innhente relevant informasjon og kontakte andre instanser hos lokalstyre som berøres av planen og bør delta i møtet.

Varsling

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeid. Dette gjøres ved kunngjøring i avis og gjennom elektroniske medier, samt ved å tilskrive aktuelle høringsinstanser og berørte parter som grunneiere og naboer.

For alle delplaner skal det også utarbeides et planprogram. Dette sendes vanligvis ut samtidig med varsel om oppstart.

Planforslag

Forslagsstiller utarbeider et planforslag på bakgrunn av rammer og føringer fra kommunen, og innspill til planarbeidet som har kommet i forbindelse med varslingen. Det stilles spesielle krav til materialets innhold og kvalitet.

Planforslaget sendes inn til administrasjon i lokalstyre ved enheten for plan - og utviklilng som gjennomgår det innsendte materialet og forbereder saken for 1.gangsbehandling.

Førstegangsbehandling

Ved førstegangsbehandlingen foreligger det et konkret forslag til reguleringsplan. Forslaget består av et plankart og et sett bestemmelser. I tillegg har administrasjonen laget et saksfremlegg som beskriver planforslaget og gir en innstilling en innstilling til hvordan planforslaget skal behandles videre.

For å oppnå rask saksbehandling er det viktig at planforslaget er gjennomarbeidet og korrekt utformet. Planforslaget legges fram til politisk behandling i teknisk utvalg (TU) Forslaget blir enten lagt ut til høring, bearbeidet eller avvist.

Offentlig ettersyn (høring)

I høringsperioden blir alle berørte varslet, og kan komme med merknader til planen.

Annengangsbehandling (Sluttbehandling)

Når høringsfristen har gått ut, forberedes ny behandling av planforslaget i teknisk utvalg før saken går til lokalstyret. Høringsmerknader til planen kan føre til endringer av planforslaget.

Vedtak

Lokalstyret vedtar delplaner. Gjennom en vedtatt delplan blir arealbruken gjort bindende for den enkelte grunneier.

Kunngjøring av vedtatt delplan

Når en delplan er vedtatt, blir dette kunngjort. Du har anledning til å klage på vedtaket.

Behandlingstid

Behandlingstiden for en delplan avhenger av sakens kompleksitet og størrelse.

 

Høringer

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram. Delplan for Longyearbyen kirkegård.

LPO arkitekter har på vegne av Svalbard kirke utarbeidet forslag til planprogram for delplan for ny kirkegård i Longyearbyen.