Om skolen

Longyearbyen skole er en grunnskole med en avdeling for videregående opplæring, og med skolefritidsordning. Kulturskolens aktiviteter er lagt til skolens lokaler.

Skolens ledelse og administrasjon:
Frode Westby Thorstad - rektor
Eli Kristine Elvheim avd.leder 1-4. trinn
Ingfrid Farestad Skofteland avd.leder 5-7.trinn
Randi Johnsen - avd.leder 8-10.trinn
Anne-Line Pedersen - avd.leder videregående

Skolens ansatte
Søk i skolens ansatte her

Kontakt med skolen
Longyearbyen skole
Pb 350
9171 LONGYEARBYEN

Tlf: 79 02 39 00 /  E-post

Elever
Skoleåret 2019-2020 har skolen 224 elever i grunnskolen og 39 elever på videregående avdeling. Kulturskolen har 98 elever.
Skolefritidsordningen (SFO) benyttes av 85 barn dette skoleåret.

Ansatte
Inneværende skoleår jobber vel 50 personer, fordelt på ca 45 årsverk, ved skolen. Stillingene omfatter pedagogisk personale, assistenter og merkantilt personale tilknyttet skole (grunnskole 1.-10 og avdelings for videregående skole)og SFO. I likhet med lokalsamfunnet for øvrig, kan det forekomme en del utskiftning i personalet pga generell høy turnover.

Skolebygningen
Skolebygningen er fra 1971 og påbygd i flere omganger. I august 2012 ble en ny paviljong til bruk for SFO og som undervisningsrom for 1. klassetrinn tatt i bruk. Samtidig står det ferdig tre nye klasserom i 2. etasje i den delen av skolebygget som brukes av barnetrinnet. Høsten 2005 ble ny ungdomsskoleavdeling på ca 750 kvadratmeter tatt i bruk, og høsten 2006 ble ombygging av en tilsvarende stor del av eksisterende skolebygg fullført.

Flytte TIL Svalbard

Flytte FRA Svalbard

Elevpermisjoner

Skoletilbud og elevbesøk

Tilbud til familier bosatt på Svalbard

Longyearbyen skole gir skoletilbud til familier som er bosatt i Longyearbyen. En person regnes for å bo på Svalbard når han eller hun har tatt opphold på øygruppen og har til hensikt å oppholde seg der i minst 6 måneder og er registrert i Svalbard befolkningsregister. Familier som søker skoleplass må ha et bosted for sin familie. Jamfør § 2 i Forskrift om register over befolkningen på Svalbard. 

 

Elevbesøk

1. Barn som tidligere har vært elever ved Longyearbyen skole kan i inntil 4 år etter nedreise til fastlandet, innvilges 1 dagsbesøk ved Longyearbyen skole per år.
I slike tilfeller må foreldre/foresatte sende skriftlig søknad til skolen v/rektor senest 1 uke før besøksdag.

Forutsetning for at søknad kan imøtekommes:

Barnet/ungdommen må kunne delta i det normale opplegget for klassen

2. Barn/ungdom som besøker fastboende foreldre/foresatte i Longyearbyen, kan etter søknad få innvilget ett skolebesøk på inntil 2 uker (10 skoledager) per skoleår.

I slike tilfeller må foreldre/foresatte sende skriftlig søknad om plass til skolen v/rektor senest 3 uker før planlagt opphold.

Skolens ledelse kan imøtekomme søknaden

dersom forholdet mellom areal/personale og antall elever i klassen tilsier at dette ikke vil gå utover kvaliteten på undervisningstilbudet til de faste elevene i klassen.
dersom foresatte/foreldre forplikter seg til at besøkselever har med lærebøker/arbeidsplan/oppgaver fra skolen på fastlandet.

Merknader:

1. Longyearbyen skoles primære oppgave er å gi et best mulig tilbud til fastboende elever. Praksis med elevbesøk må derfor ikke ha negative konsekvenser for det daglige tilbudet til elevene ved skolen.

Ved behandling av søknader vurderer rektor i tillegg til forholdene nevnt under pkt 1. og 2, blant annet:

hvor stor besøkshyppighet den enkelte klasse kan tåle
konsekvenser av besøk i klassen for elever med spesielle behov

2. Å få innvilget søknad om dagsbesøk eller 2-ukersopphold er ingen lov- eller forskriftsmessig rettighet. Avslag på søknad medfører derfor ikke klagerett til overordnet instans.

3. Elever som har fått innvilget søknad om opphold i inntil 2 uker, kan få oppholdet avkortet dersom

forutsetningen om at de skal ha med lærebøker/arbeidsplan/oppgaver ikke er innfridd
ved brudd på skolens ordensregler, eller andre forhold som gjør avkorting nødvendig

Annet:

For opphold utover 2 uker kreves det flyttemelding. Ordinær flytting til Longyearbyen følger normal prosedyre. Da sendes flyttemelding fra skolen på fastlandet til Longyearbyen skole i forkant av ankomst.  

FAU