Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Det er mange områder FAU kan engasjere seg på: Aktuelle oppgaver:

FAU bør jobbe for et trygt og godt læringsmiljø. Trivsel er viktig for barnas læring

  • FAU kan drøfte formen på tilbakemelding elever og foreldre får på elevenes faglige og sosiale kompetanse
  • FAU kan jobbe for et mobbefritt skolemiljø
  • FAU kan ta initiativ til sosiale tiltak for elevene
  • FAU kan holde kurs for foreldrekontakter 
  • FAU kan holde samlinger for foreldre og lærere
  • FAU kan være en informasjonskanal ut til alle foresatte
  • FAU bør samarbeide med både elevråd, skolens ledelse og ansatte. 
  • FAU kan også ha kontakt med lag, organisasjoner og næringsliv i nærmiljøet.

Samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Se også nettsiden for skole-hjem samarbeid www.fug.no